ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NIKOLE PETROVIĆA
Vesti

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NIKOLE PETROVIĆA

 

Danas, 17.05.2023. godine u Beogradu, Nikola Petrović, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra, odnosno student Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru je pristupio odbrani svog Završnog rada. 

Uvaženi kolega Nikola je prikazao svoj rad na temu Povasta Alu Biberaga Jedno-aktna dramska opšte-tematska priča u koreografskoj formi kamernog sižea u više slika, izlagao je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Tomašević, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, član

Nakon svog izlaganja uvaženi kolega Nikola je odgovorio na sva postavljena pitanja.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka Nikola Petrović, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje

Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra.

 

Čestitamo!!