Lista predmeta
  Osnovne akademske studije
  Klasičan balet
  I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Predmet Istorija scenskih umetnosti osmišljen je tako da se istraživanjem i kreativnom analizom razmatra potreba ljudskih zajednica za scenskim umetnostima i scenskim izrazom. Analizira se uzrok nastanka scenskih umetnosti i razmatra razvoj scenskih umetnosti kroz istoriju. Istorijski, sociološki i deološki razvoj pozorišta posmatra se od prvih rituala i kultova preko antičkog pozorišta, razvoja scenskih delatnosti u srednjem veku, pojave akademizma, građanskog pozorišta sve do početaka avangarde u 20. veku. Posebni apendiksi ovog predmeta odvode polaznike u svet teatarskog ekspresionizma, pojave Novog ritualnog teatra Antonena Artoa sve do američkog alternativnog pozorišta šezdesetih i sedamdfesetih godina prošlog veka.
 • Uvod u pokret i sliku
 • Ovaj predmet je prvi deo edukacije studenata o vizuelnoj umetnosti kroz elementarne tehnike fotografije. Cilj predmeta je sticanje iskustva o kompoziciji, svetlu i sagledavanju sebe kao igrača iz trećeg lica.
 • Estetika
 • Predmet Estetika vodi studente kroz istorijski razvoj estetičkog promišljanja umetnosti od teorije boja, proporcije, ritma i tempa, osnovne arhitektonike i organike umetničkih dela sve do receptivnih i interpretativnih pojava koja su u tesnoj vezi sa sociologijom i psihologijom umetnosti i stvaralaštva. Posebna pažnja se polaže na akademsku terminologiju koja treba da pomogne studentima da na opšte prihvaćen način komuniciraju svoja estetička zapažanja. Studije slučaja koje obrađuje predmet su interdisciplinarnog ali i multimedijalnog karaktera tako da posmatra interpolacija ideja i misli kroz sve umetničke medije i epohe.
 • Engleski jezik 1
 • Savremena igra 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Ovaj predmet je nastavak edukacije studenata kroz portret i autoportret, spoznajući kako fotografija moze da opiše unutrašnje stanje i osobine onoga ko se portretiše i zabeleži njegovo postojanje u večnosti, a takodje da nam kroz autoportret dá alate za samospoznaju i rad na sebi.
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Koja je to veština koja umetniku obezbeđuje da suvereno vlada konstrukcijom klasičnog baleta, opere ili drame? Kako istinski razumeti i interpretirati velika remek- dela umetnosti kao što su Labudovo jezero, Kopelija, Travijata, Otelo, Magbet? Predmet Režija u baletu i operi studentu daje niza alata za analizu, ali mi smernice za tumačenje dela. Upoznajući se sa dubokim i višeslojnim značenjima klasike student se priprema ili za njenu novu interpretaciju ili za svoj samostalni autorski rad. Istorija teatra se spaja sa istorijom opere i baleta, te istorijom muzike i vizuelnih umetnosti, ali i istorijom civilizacije, političkom istorijom i istorijom privatnog zivota, dajući studentu pregled nad delima starog sveta, motivima za njihov nastanak, kao i alate za praktičan rad na novoj predstavi kao rezultat praktičnog rada na ovom predmetu u toku jednog semestra.
 • Komparativna režija
 • Tokom jednog semestra studenti će biti upoznati sa osnovnim mehanizmom režije koji se primenjuje u teatru, plesu i filmu . Takođe će se istraživati istorija rediteljske umetnosti sa osvrtom na najvažnije reditelje tokom istorije do danas. Nastava se sastoji iz teorije i prakse. Cilj je da se studenti osposobe da razumeju i primenjuju osnovni rediteljski mehanizam, kao i da shvate različite rediteljske pristupe u odnosu na specifični profesionalni i istorijski kontekst.
 • Klasičan balet 3
 • Savremena igra 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Tokom jednog semestra izučavaju se osnovne koreografske alatke kao i njihova praktična primena:prostor, telo u prostoru, različite direkcije, balans, različiti otpori, kvaliteti, introvertno, ekstrovertno. U teoretskom delu nastave prelazi se istorija plesa sa posebnim osvrtom na balet i moderni ples. Analiziraju se postupci i tehnike kroz istoriju plesa i u praktičnom delu se radi na njihovoj praktičnoj primeni.
 • Teorija umetnosti
 • Predmet Teorija savremene umetnosti ima za cilj sticanje uvida u tendencije, estetske implikacije i moguće ciljeve savremene umetničke produkcije, te uticaj savremene umetnosti na medije i medijsku sliku. Tokom predavanja posebna pažnja se obraća razvijanju razumevanja različitih smerova u teoriji umetnosti i generalne strukture umetničkog dela. Posebna pažnja obraća se avangardnog, modernom, post-modernom i post-post-modernom pristupu recepcije umetničkih dela, posebno onih koja poseduju narativnu strukturu i predstavljački karakter.
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
  III godina
 • Instalacije i performans
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenom izvođačkom i vizuelnom umetnošću, različitim vidovima umetničkog istraživanja i interdisciplinarnim pristupima u umetnosti kroz teorijski i praktičan rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Instalacije i performans biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim i izvođačkim umetnostima, kroz analizu istraživačkih metoda i postignutih umetničkih rezultata u sopstvenom radu, kao i u radu svojih kolega.
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Kako analizirati muziku formalno i značenjski? Da li su forma i značenje u vezi, u suprotnosti ili neodvojivi? Predmet rediteljska analiza muzičkog predloška vodi studenta kroz apstraktno polje umetničke muzike i daje mu u ruke određene alate kojima će moći da krene u sopstveno istraživanje značenja. Kako otkriti pravo značenje muzike koje je autro upisao kroz sopstvenu sudbinu, istorijsku epohu, ličnu estetiku, ukus vremena, vladajuće ideologije? Jednosemestralni predmet Analiza muzičkog predloška koristi osnove dramaturgije i muzičkih oblika, istorije drame i baleta, kao i teorije drame i baleta- ovo je specifičan detektivski pogled na muziku u kojem se sve prethodne discipline prepliću, osposobljavajući studenta da u budućnosti kreira relevantno umetničko delo.
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Klasičan balet 5
 • Uvod u metodiku
 • Metodika
 • Klasičan balet 6
 • Savremena scenografija
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim scenskim fenomenima i pojavama u dramskoj, filmskoj, primenjenoj i muzičkoj umetnosti, kao i sa različitim vidovima ispolјavanja istraživačkog rada u oblasti scenskog dizajna u izvođačkim umetnostima. Po završetku nastave predmeta Savremena scenografija, studenti će biti osposoblјeni da analitički i kritički sagledavaju savremene pojave u scenskom dizajnu. Studenti će takođe biti osposoblјeni za verbalnu i pisanu analizu i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Libreto
 • Šta sve prethodi gotovoj plesnoj predstavi? Iz čega ona nastaje i koji su njeni sastavni delovi? Od čega početi kada se stvara plesna predsatava? Predmet Libreto je jednosemestralni stručni kurs koji daje odgovore na ova pitanja, kao i mnoga druga koja se tiču strukture i izgradnje nove predstave. Kroz osnovne gradivne jedinice režije, dramaturgije, muzičke dramaturgije, muzikologije i istorije baleta studenti dobijaju alat kojim će samostalno moći da izgrade svoju predstvu. Kao osnovni kostur se postavlja librero, sve njegove zakonitosti, ali i kontroverze.
 • Završni rad
 • Savremena igra
  I godina
 • Uvod u pokret i sliku
 • Ovaj predmet je prvi deo edukacije studenata o vizuelnoj umetnosti kroz elementarne tehnike fotografije. Cilj predmeta je sticanje iskustva o kompoziciji, svetlu i sagledavanju sebe kao igrača iz trećeg lica.
 • Engleski jezik 1
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Predmet Istorija scenskih umetnosti osmišljen je tako da se istraživanjem i kreativnom analizom razmatra potreba ljudskih zajednica za scenskim umetnostima i scenskim izrazom. Analizira se uzrok nastanka scenskih umetnosti i razmatra razvoj scenskih umetnosti kroz istoriju. Istorijski, sociološki i deološki razvoj pozorišta posmatra se od prvih rituala i kultova preko antičkog pozorišta, razvoja scenskih delatnosti u srednjem veku, pojave akademizma, građanskog pozorišta sve do početaka avangarde u 20. veku. Posebni apendiksi ovog predmeta odvode polaznike u svet teatarskog ekspresionizma, pojave Novog ritualnog teatra Antonena Artoa sve do američkog alternativnog pozorišta šezdesetih i sedamdfesetih godina prošlog veka.
 • Estetika
 • Predmet Estetika vodi studente kroz istorijski razvoj estetičkog promišljanja umetnosti od teorije boja, proporcije, ritma i tempa, osnovne arhitektonike i organike umetničkih dela sve do receptivnih i interpretativnih pojava koja su u tesnoj vezi sa sociologijom i psihologijom umetnosti i stvaralaštva. Posebna pažnja se polaže na akademsku terminologiju koja treba da pomogne studentima da na opšte prihvaćen način komuniciraju svoja estetička zapažanja. Studije slučaja koje obrađuje predmet su interdisciplinarnog ali i multimedijalnog karaktera tako da posmatra interpolacija ideja i misli kroz sve umetničke medije i epohe.
 • Savremena igra 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Ovaj predmet je nastavak edukacije studenata kroz portret i autoportret, spoznajući kako fotografija moze da opiše unutrašnje stanje i osobine onoga ko se portretiše i zabeleži njegovo postojanje u večnosti, a takodje da nam kroz autoportret dá alate za samospoznaju i rad na sebi.
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Koja je to veština koja umetniku obezbeđuje da suvereno vlada konstrukcijom klasičnog baleta, opere ili drame? Kako istinski razumeti i interpretirati velika remek- dela umetnosti kao što su Labudovo jezero, Kopelija, Travijata, Otelo, Magbet? Predmet Režija u baletu i operi studentu daje niza alata za analizu, ali mi smernice za tumačenje dela. Upoznajući se sa dubokim i višeslojnim značenjima klasike student se priprema ili za njenu novu interpretaciju ili za svoj samostalni autorski rad. Istorija teatra se spaja sa istorijom opere i baleta, te istorijom muzike i vizuelnih umetnosti, ali i istorijom civilizacije, političkom istorijom i istorijom privatnog zivota, dajući studentu pregled nad delima starog sveta, motivima za njihov nastanak, kao i alate za praktičan rad na novoj predstavi kao rezultat praktičnog rada na ovom predmetu u toku jednog semestra.
 • Komparativna režija
 • Tokom jednog semestra studenti će biti upoznati sa osnovnim mehanizmom režije koji se primenjuje u teatru, plesu i filmu . Takođe će se istraživati istorija rediteljske umetnosti sa osvrtom na najvažnije reditelje tokom istorije do danas. Nastava se sastoji iz teorije i prakse. Cilj je da se studenti osposobe da razumeju i primenjuju osnovni rediteljski mehanizam, kao i da shvate različite rediteljske pristupe u odnosu na specifični profesionalni i istorijski kontekst.
 • Klasičan balet 3
 • Savremena igra 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Tokom jednog semestra izučavaju se osnovne koreografske alatke kao i njihova praktična primena:prostor, telo u prostoru, različite direkcije, balans, različiti otpori, kvaliteti, introvertno, ekstrovertno. U teoretskom delu nastave prelazi se istorija plesa sa posebnim osvrtom na balet i moderni ples. Analiziraju se postupci i tehnike kroz istoriju plesa i u praktičnom delu se radi na njihovoj praktičnoj primeni.
 • Teorija umetnosti
 • Predmet Teorija savremene umetnosti ima za cilj sticanje uvida u tendencije, estetske implikacije i moguće ciljeve savremene umetničke produkcije, te uticaj savremene umetnosti na medije i medijsku sliku. Tokom predavanja posebna pažnja se obraća razvijanju razumevanja različitih smerova u teoriji umetnosti i generalne strukture umetničkog dela. Posebna pažnja obraća se avangardnog, modernom, post-modernom i post-post-modernom pristupu recepcije umetničkih dela, posebno onih koja poseduju narativnu strukturu i predstavljački karakter.
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
  III godina
 • Instalacije i performans
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenom izvođačkom i vizuelnom umetnošću, različitim vidovima umetničkog istraživanja i interdisciplinarnim pristupima u umetnosti kroz teorijski i praktičan rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Instalacije i performans biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim i izvođačkim umetnostima, kroz analizu istraživačkih metoda i postignutih umetničkih rezultata u sopstvenom radu, kao i u radu svojih kolega.
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Kako analizirati muziku formalno i značenjski? Da li su forma i značenje u vezi, u suprotnosti ili neodvojivi? Predmet rediteljska analiza muzičkog predloška vodi studenta kroz apstraktno polje umetničke muzike i daje mu u ruke određene alate kojima će moći da krene u sopstveno istraživanje značenja. Kako otkriti pravo značenje muzike koje je autro upisao kroz sopstvenu sudbinu, istorijsku epohu, ličnu estetiku, ukus vremena, vladajuće ideologije? Jednosemestralni predmet Analiza muzičkog predloška koristi osnove dramaturgije i muzičkih oblika, istorije drame i baleta, kao i teorije drame i baleta- ovo je specifičan detektivski pogled na muziku u kojem se sve prethodne discipline prepliću, osposobljavajući studenta da u budućnosti kreira relevantno umetničko delo.
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Savremena igra 5
 • Koreografija 1
 • Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz praktičan i teorijski rad sa fokusom na određivanju polazišne tačke za kreaciju i realizaciju koreografije. Predavanja podrazumevaju teoretski deo, gde se izučavaju koreografski postupci najvažnijih koreografa i plesnih trupa prve polovine dvadesetog veka kao i kompleksan praktičan rad na originalnoj koreografiji, vođen i praćen od strane profesora.Pratičan rad se odvija kroz različite plesno/teatarske laboratorije koje podrazumevaju integrisanje savremene umetnosti u izvođenju.Na kraju semestra studenti prezentuju svoj rad kroz samostalne i grupne projekte.
 • Koreografija 2
 • Predmet omogućuje studentima da razvijaju svoja znanja iz oblasti koreografije, sa posebnim osvrtom na drugu polovinu dvadesetog veka i dvadeset prvi vek. Kroz praktičan i teorijski rad studenti će dobiti znanje neophodno za razvijanje i realizaciju svojih originalnih koreografija. Predmet Koreografija 2 omogućava studentima ostvarivanje u samostalnom umetničkom radu u polju savremenih izvođačkih umetnosti. Studenti se takođe osposobljuju da rade sa izvođačima i razvijaju kritičko i samokritičko promišljanje i pristupanje savremenoj umetnosti .
 • Savremena igra 6
 • Savremena scenografija
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim scenskim fenomenima i pojavama u dramskoj, filmskoj, primenjenoj i muzičkoj umetnosti, kao i sa različitim vidovima ispolјavanja istraživačkog rada u oblasti scenskog dizajna u izvođačkim umetnostima. Po završetku nastave predmeta Savremena scenografija, studenti će biti osposoblјeni da analitički i kritički sagledavaju savremene pojave u scenskom dizajnu. Studenti će takođe biti osposoblјeni za verbalnu i pisanu analizu i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Libreto
 • Šta sve prethodi gotovoj plesnoj predstavi? Iz čega ona nastaje i koji su njeni sastavni delovi? Od čega početi kada se stvara plesna predsatava? Predmet Libreto je jednosemestralni stručni kurs koji daje odgovore na ova pitanja, kao i mnoga druga koja se tiču strukture i izgradnje nove predstave. Kroz osnovne gradivne jedinice režije, dramaturgije, muzičke dramaturgije, muzikologije i istorije baleta studenti dobijaju alat kojim će samostalno moći da izgrade svoju predstvu. Kao osnovni kostur se postavlja librero, sve njegove zakonitosti, ali i kontroverze.
 • Završni rad
 • Koreografija
  I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Predmet Istorija scenskih umetnosti osmišljen je tako da se istraživanjem i kreativnom analizom razmatra potreba ljudskih zajednica za scenskim umetnostima i scenskim izrazom. Analizira se uzrok nastanka scenskih umetnosti i razmatra razvoj scenskih umetnosti kroz istoriju. Istorijski, sociološki i deološki razvoj pozorišta posmatra se od prvih rituala i kultova preko antičkog pozorišta, razvoja scenskih delatnosti u srednjem veku, pojave akademizma, građanskog pozorišta sve do početaka avangarde u 20. veku. Posebni apendiksi ovog predmeta odvode polaznike u svet teatarskog ekspresionizma, pojave Novog ritualnog teatra Antonena Artoa sve do američkog alternativnog pozorišta šezdesetih i sedamdfesetih godina prošlog veka.
 • Uvod u pokret i sliku
 • Ovaj predmet je prvi deo edukacije studenata o vizuelnoj umetnosti kroz elementarne tehnike fotografije. Cilj predmeta je sticanje iskustva o kompoziciji, svetlu i sagledavanju sebe kao igrača iz trećeg lica.
 • Estetika
 • Predmet Estetika vodi studente kroz istorijski razvoj estetičkog promišljanja umetnosti od teorije boja, proporcije, ritma i tempa, osnovne arhitektonike i organike umetničkih dela sve do receptivnih i interpretativnih pojava koja su u tesnoj vezi sa sociologijom i psihologijom umetnosti i stvaralaštva. Posebna pažnja se polaže na akademsku terminologiju koja treba da pomogne studentima da na opšte prihvaćen način komuniciraju svoja estetička zapažanja. Studije slučaja koje obrađuje predmet su interdisciplinarnog ali i multimedijalnog karaktera tako da posmatra interpolacija ideja i misli kroz sve umetničke medije i epohe.
 • Engleski jezik 1
 • Savremena igra 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Ovaj predmet je nastavak edukacije studenata kroz portret i autoportret, spoznajući kako fotografija moze da opiše unutrašnje stanje i osobine onoga ko se portretiše i zabeleži njegovo postojanje u večnosti, a takodje da nam kroz autoportret dá alate za samospoznaju i rad na sebi.
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Koja je to veština koja umetniku obezbeđuje da suvereno vlada konstrukcijom klasičnog baleta, opere ili drame? Kako istinski razumeti i interpretirati velika remek- dela umetnosti kao što su Labudovo jezero, Kopelija, Travijata, Otelo, Magbet? Predmet Režija u baletu i operi studentu daje niza alata za analizu, ali mi smernice za tumačenje dela. Upoznajući se sa dubokim i višeslojnim značenjima klasike student se priprema ili za njenu novu interpretaciju ili za svoj samostalni autorski rad. Istorija teatra se spaja sa istorijom opere i baleta, te istorijom muzike i vizuelnih umetnosti, ali i istorijom civilizacije, političkom istorijom i istorijom privatnog zivota, dajući studentu pregled nad delima starog sveta, motivima za njihov nastanak, kao i alate za praktičan rad na novoj predstavi kao rezultat praktičnog rada na ovom predmetu u toku jednog semestra.
 • Komparativna režija
 • Tokom jednog semestra studenti će biti upoznati sa osnovnim mehanizmom režije koji se primenjuje u teatru, plesu i filmu . Takođe će se istraživati istorija rediteljske umetnosti sa osvrtom na najvažnije reditelje tokom istorije do danas. Nastava se sastoji iz teorije i prakse. Cilj je da se studenti osposobe da razumeju i primenjuju osnovni rediteljski mehanizam, kao i da shvate različite rediteljske pristupe u odnosu na specifični profesionalni i istorijski kontekst.
 • Savremena igra 3
 • Klasičan balet 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Tokom jednog semestra izučavaju se osnovne koreografske alatke kao i njihova praktična primena:prostor, telo u prostoru, različite direkcije, balans, različiti otpori, kvaliteti, introvertno, ekstrovertno. U teoretskom delu nastave prelazi se istorija plesa sa posebnim osvrtom na balet i moderni ples. Analiziraju se postupci i tehnike kroz istoriju plesa i u praktičnom delu se radi na njihovoj praktičnoj primeni.
 • Teorija umetnosti
 • Predmet Teorija savremene umetnosti ima za cilj sticanje uvida u tendencije, estetske implikacije i moguće ciljeve savremene umetničke produkcije, te uticaj savremene umetnosti na medije i medijsku sliku. Tokom predavanja posebna pažnja se obraća razvijanju razumevanja različitih smerova u teoriji umetnosti i generalne strukture umetničkog dela. Posebna pažnja obraća se avangardnog, modernom, post-modernom i post-post-modernom pristupu recepcije umetničkih dela, posebno onih koja poseduju narativnu strukturu i predstavljački karakter.
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
  III godina
 • Instalacije i performans
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenom izvođačkom i vizuelnom umetnošću, različitim vidovima umetničkog istraživanja i interdisciplinarnim pristupima u umetnosti kroz teorijski i praktičan rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Instalacije i performans biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim i izvođačkim umetnostima, kroz analizu istraživačkih metoda i postignutih umetničkih rezultata u sopstvenom radu, kao i u radu svojih kolega.
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Kako analizirati muziku formalno i značenjski? Da li su forma i značenje u vezi, u suprotnosti ili neodvojivi? Predmet rediteljska analiza muzičkog predloška vodi studenta kroz apstraktno polje umetničke muzike i daje mu u ruke određene alate kojima će moći da krene u sopstveno istraživanje značenja. Kako otkriti pravo značenje muzike koje je autro upisao kroz sopstvenu sudbinu, istorijsku epohu, ličnu estetiku, ukus vremena, vladajuće ideologije? Jednosemestralni predmet Analiza muzičkog predloška koristi osnove dramaturgije i muzičkih oblika, istorije drame i baleta, kao i teorije drame i baleta- ovo je specifičan detektivski pogled na muziku u kojem se sve prethodne discipline prepliću, osposobljavajući studenta da u budućnosti kreira relevantno umetničko delo.
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Savremena igra 5
 • Koreografija 1
 • Koreografija 2
 • Savremena igra 6
 • Savremena scenografija
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim scenskim fenomenima i pojavama u dramskoj, filmskoj, primenjenoj i muzičkoj umetnosti, kao i sa različitim vidovima ispolјavanja istraživačkog rada u oblasti scenskog dizajna u izvođačkim umetnostima. Po završetku nastave predmeta Savremena scenografija, studenti će biti osposoblјeni da analitički i kritički sagledavaju savremene pojave u scenskom dizajnu. Studenti će takođe biti osposoblјeni za verbalnu i pisanu analizu i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Libreto
 • Šta sve prethodi gotovoj plesnoj predstavi? Iz čega ona nastaje i koji su njeni sastavni delovi? Od čega početi kada se stvara plesna predsatava? Predmet Libreto je jednosemestralni stručni kurs koji daje odgovore na ova pitanja, kao i mnoga druga koja se tiču strukture i izgradnje nove predstave. Kroz osnovne gradivne jedinice režije, dramaturgije, muzičke dramaturgije, muzikologije i istorije baleta studenti dobijaju alat kojim će samostalno moći da izgrade svoju predstvu. Kao osnovni kostur se postavlja librero, sve njegove zakonitosti, ali i kontroverze.
 • Završni rad
 • Baletska pedagogija
  I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Predmet Istorija scenskih umetnosti osmišljen je tako da se istraživanjem i kreativnom analizom razmatra potreba ljudskih zajednica za scenskim umetnostima i scenskim izrazom. Analizira se uzrok nastanka scenskih umetnosti i razmatra razvoj scenskih umetnosti kroz istoriju. Istorijski, sociološki i deološki razvoj pozorišta posmatra se od prvih rituala i kultova preko antičkog pozorišta, razvoja scenskih delatnosti u srednjem veku, pojave akademizma, građanskog pozorišta sve do početaka avangarde u 20. veku. Posebni apendiksi ovog predmeta odvode polaznike u svet teatarskog ekspresionizma, pojave Novog ritualnog teatra Antonena Artoa sve do američkog alternativnog pozorišta šezdesetih i sedamdfesetih godina prošlog veka.
 • Uvod u pokret i sliku
 • Ovaj predmet je prvi deo edukacije studenata o vizuelnoj umetnosti kroz elementarne tehnike fotografije. Cilj predmeta je sticanje iskustva o kompoziciji, svetlu i sagledavanju sebe kao igrača iz trećeg lica.
 • Estetika
 • Predmet Estetika vodi studente kroz istorijski razvoj estetičkog promišljanja umetnosti od teorije boja, proporcije, ritma i tempa, osnovne arhitektonike i organike umetničkih dela sve do receptivnih i interpretativnih pojava koja su u tesnoj vezi sa sociologijom i psihologijom umetnosti i stvaralaštva. Posebna pažnja se polaže na akademsku terminologiju koja treba da pomogne studentima da na opšte prihvaćen način komuniciraju svoja estetička zapažanja. Studije slučaja koje obrađuje predmet su interdisciplinarnog ali i multimedijalnog karaktera tako da posmatra interpolacija ideja i misli kroz sve umetničke medije i epohe.
 • Engleski jezik 1
 • Savremena igra 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Ovaj predmet je nastavak edukacije studenata kroz portret i autoportret, spoznajući kako fotografija moze da opiše unutrašnje stanje i osobine onoga ko se portretiše i zabeleži njegovo postojanje u večnosti, a takodje da nam kroz autoportret dá alate za samospoznaju i rad na sebi.
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Koja je to veština koja umetniku obezbeđuje da suvereno vlada konstrukcijom klasičnog baleta, opere ili drame? Kako istinski razumeti i interpretirati velika remek- dela umetnosti kao što su Labudovo jezero, Kopelija, Travijata, Otelo, Magbet? Predmet Režija u baletu i operi studentu daje niza alata za analizu, ali mi smernice za tumačenje dela. Upoznajući se sa dubokim i višeslojnim značenjima klasike student se priprema ili za njenu novu interpretaciju ili za svoj samostalni autorski rad. Istorija teatra se spaja sa istorijom opere i baleta, te istorijom muzike i vizuelnih umetnosti, ali i istorijom civilizacije, političkom istorijom i istorijom privatnog zivota, dajući studentu pregled nad delima starog sveta, motivima za njihov nastanak, kao i alate za praktičan rad na novoj predstavi kao rezultat praktičnog rada na ovom predmetu u toku jednog semestra.
 • Komparativna režija
 • Tokom jednog semestra studenti će biti upoznati sa osnovnim mehanizmom režije koji se primenjuje u teatru, plesu i filmu . Takođe će se istraživati istorija rediteljske umetnosti sa osvrtom na najvažnije reditelje tokom istorije do danas. Nastava se sastoji iz teorije i prakse. Cilj je da se studenti osposobe da razumeju i primenjuju osnovni rediteljski mehanizam, kao i da shvate različite rediteljske pristupe u odnosu na specifični profesionalni i istorijski kontekst.
 • Savremena igra 3
 • Klasičan balet 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Teorija umetnosti
 • Predmet Teorija savremene umetnosti ima za cilj sticanje uvida u tendencije, estetske implikacije i moguće ciljeve savremene umetničke produkcije, te uticaj savremene umetnosti na medije i medijsku sliku. Tokom predavanja posebna pažnja se obraća razvijanju razumevanja različitih smerova u teoriji umetnosti i generalne strukture umetničkog dela. Posebna pažnja obraća se avangardnog, modernom, post-modernom i post-post-modernom pristupu recepcije umetničkih dela, posebno onih koja poseduju narativnu strukturu i predstavljački karakter.
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
  III godina
 • Instalacije i performans
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenom izvođačkom i vizuelnom umetnošću, različitim vidovima umetničkog istraživanja i interdisciplinarnim pristupima u umetnosti kroz teorijski i praktičan rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Instalacije i performans biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim i izvođačkim umetnostima, kroz analizu istraživačkih metoda i postignutih umetničkih rezultata u sopstvenom radu, kao i u radu svojih kolega.
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Kako analizirati muziku formalno i značenjski? Da li su forma i značenje u vezi, u suprotnosti ili neodvojivi? Predmet rediteljska analiza muzičkog predloška vodi studenta kroz apstraktno polje umetničke muzike i daje mu u ruke određene alate kojima će moći da krene u sopstveno istraživanje značenja. Kako otkriti pravo značenje muzike koje je autro upisao kroz sopstvenu sudbinu, istorijsku epohu, ličnu estetiku, ukus vremena, vladajuće ideologije? Jednosemestralni predmet Analiza muzičkog predloška koristi osnove dramaturgije i muzičkih oblika, istorije drame i baleta, kao i teorije drame i baleta- ovo je specifičan detektivski pogled na muziku u kojem se sve prethodne discipline prepliću, osposobljavajući studenta da u budućnosti kreira relevantno umetničko delo.
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Klasičan balet 5
 • Uvod u metodiku
 • Metodika
 • Klasičan balet 6
 • Savremena scenografija
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim scenskim fenomenima i pojavama u dramskoj, filmskoj, primenjenoj i muzičkoj umetnosti, kao i sa različitim vidovima ispolјavanja istraživačkog rada u oblasti scenskog dizajna u izvođačkim umetnostima. Po završetku nastave predmeta Savremena scenografija, studenti će biti osposoblјeni da analitički i kritički sagledavaju savremene pojave u scenskom dizajnu. Studenti će takođe biti osposoblјeni za verbalnu i pisanu analizu i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Libreto
 • Šta sve prethodi gotovoj plesnoj predstavi? Iz čega ona nastaje i koji su njeni sastavni delovi? Od čega početi kada se stvara plesna predsatava? Predmet Libreto je jednosemestralni stručni kurs koji daje odgovore na ova pitanja, kao i mnoga druga koja se tiču strukture i izgradnje nove predstave. Kroz osnovne gradivne jedinice režije, dramaturgije, muzičke dramaturgije, muzikologije i istorije baleta studenti dobijaju alat kojim će samostalno moći da izgrade svoju predstvu. Kao osnovni kostur se postavlja librero, sve njegove zakonitosti, ali i kontroverze.
 • Završni rad
 • Pedagogija savremene igre
  I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Predmet Istorija scenskih umetnosti osmišljen je tako da se istraživanjem i kreativnom analizom razmatra potreba ljudskih zajednica za scenskim umetnostima i scenskim izrazom. Analizira se uzrok nastanka scenskih umetnosti i razmatra razvoj scenskih umetnosti kroz istoriju. Istorijski, sociološki i deološki razvoj pozorišta posmatra se od prvih rituala i kultova preko antičkog pozorišta, razvoja scenskih delatnosti u srednjem veku, pojave akademizma, građanskog pozorišta sve do početaka avangarde u 20. veku. Posebni apendiksi ovog predmeta odvode polaznike u svet teatarskog ekspresionizma, pojave Novog ritualnog teatra Antonena Artoa sve do američkog alternativnog pozorišta šezdesetih i sedamdfesetih godina prošlog veka.
 • Uvod u pokret i sliku
 • Ovaj predmet je prvi deo edukacije studenata o vizuelnoj umetnosti kroz elementarne tehnike fotografije. Cilj predmeta je sticanje iskustva o kompoziciji, svetlu i sagledavanju sebe kao igrača iz trećeg lica.
 • Estetika
 • Predmet Estetika vodi studente kroz istorijski razvoj estetičkog promišljanja umetnosti od teorije boja, proporcije, ritma i tempa, osnovne arhitektonike i organike umetničkih dela sve do receptivnih i interpretativnih pojava koja su u tesnoj vezi sa sociologijom i psihologijom umetnosti i stvaralaštva. Posebna pažnja se polaže na akademsku terminologiju koja treba da pomogne studentima da na opšte prihvaćen način komuniciraju svoja estetička zapažanja. Studije slučaja koje obrađuje predmet su interdisciplinarnog ali i multimedijalnog karaktera tako da posmatra interpolacija ideja i misli kroz sve umetničke medije i epohe.
 • Savremena igra 1
 • Engleski jezik 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Ovaj predmet je nastavak edukacije studenata kroz portret i autoportret, spoznajući kako fotografija moze da opiše unutrašnje stanje i osobine onoga ko se portretiše i zabeleži njegovo postojanje u večnosti, a takodje da nam kroz autoportret dá alate za samospoznaju i rad na sebi.
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Koja je to veština koja umetniku obezbeđuje da suvereno vlada konstrukcijom klasičnog baleta, opere ili drame? Kako istinski razumeti i interpretirati velika remek- dela umetnosti kao što su Labudovo jezero, Kopelija, Travijata, Otelo, Magbet? Predmet Režija u baletu i operi studentu daje niza alata za analizu, ali mi smernice za tumačenje dela. Upoznajući se sa dubokim i višeslojnim značenjima klasike student se priprema ili za njenu novu interpretaciju ili za svoj samostalni autorski rad. Istorija teatra se spaja sa istorijom opere i baleta, te istorijom muzike i vizuelnih umetnosti, ali i istorijom civilizacije, političkom istorijom i istorijom privatnog zivota, dajući studentu pregled nad delima starog sveta, motivima za njihov nastanak, kao i alate za praktičan rad na novoj predstavi kao rezultat praktičnog rada na ovom predmetu u toku jednog semestra.
 • Komparativna režija
 • Tokom jednog semestra studenti će biti upoznati sa osnovnim mehanizmom režije koji se primenjuje u teatru, plesu i filmu . Takođe će se istraživati istorija rediteljske umetnosti sa osvrtom na najvažnije reditelje tokom istorije do danas. Nastava se sastoji iz teorije i prakse. Cilj je da se studenti osposobe da razumeju i primenjuju osnovni rediteljski mehanizam, kao i da shvate različite rediteljske pristupe u odnosu na specifični profesionalni i istorijski kontekst.
 • Savremena igra 3
 • Klasičan balet 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Tokom jednog semestra izučavaju se osnovne koreografske alatke kao i njihova praktična primena:prostor, telo u prostoru, različite direkcije, balans, različiti otpori, kvaliteti, introvertno, ekstrovertno. U teoretskom delu nastave prelazi se istorija plesa sa posebnim osvrtom na balet i moderni ples. Analiziraju se postupci i tehnike kroz istoriju plesa i u praktičnom delu se radi na njihovoj praktičnoj primeni.
 • Teorija umetnosti
 • Predmet Teorija savremene umetnosti ima za cilj sticanje uvida u tendencije, estetske implikacije i moguće ciljeve savremene umetničke produkcije, te uticaj savremene umetnosti na medije i medijsku sliku. Tokom predavanja posebna pažnja se obraća razvijanju razumevanja različitih smerova u teoriji umetnosti i generalne strukture umetničkog dela. Posebna pažnja obraća se avangardnog, modernom, post-modernom i post-post-modernom pristupu recepcije umetničkih dela, posebno onih koja poseduju narativnu strukturu i predstavljački karakter.
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
  III godina
 • Instalacije i performans
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenom izvođačkom i vizuelnom umetnošću, različitim vidovima umetničkog istraživanja i interdisciplinarnim pristupima u umetnosti kroz teorijski i praktičan rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Instalacije i performans biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim i izvođačkim umetnostima, kroz analizu istraživačkih metoda i postignutih umetničkih rezultata u sopstvenom radu, kao i u radu svojih kolega.
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Kako analizirati muziku formalno i značenjski? Da li su forma i značenje u vezi, u suprotnosti ili neodvojivi? Predmet rediteljska analiza muzičkog predloška vodi studenta kroz apstraktno polje umetničke muzike i daje mu u ruke određene alate kojima će moći da krene u sopstveno istraživanje značenja. Kako otkriti pravo značenje muzike koje je autro upisao kroz sopstvenu sudbinu, istorijsku epohu, ličnu estetiku, ukus vremena, vladajuće ideologije? Jednosemestralni predmet Analiza muzičkog predloška koristi osnove dramaturgije i muzičkih oblika, istorije drame i baleta, kao i teorije drame i baleta- ovo je specifičan detektivski pogled na muziku u kojem se sve prethodne discipline prepliću, osposobljavajući studenta da u budućnosti kreira relevantno umetničko delo.
 • Izborni jezik 4
 • Engleski jezik 5
 • Marketing umetničke igre
 • Savremena igra 5
 • Koreografija 1
 • Koreografija 2
 • Savremena igra 6
 • Savremena scenografija
 • Cilј predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim scenskim fenomenima i pojavama u dramskoj, filmskoj, primenjenoj i muzičkoj umetnosti, kao i sa različitim vidovima ispolјavanja istraživačkog rada u oblasti scenskog dizajna u izvođačkim umetnostima. Po završetku nastave predmeta Savremena scenografija, studenti će biti osposoblјeni da analitički i kritički sagledavaju savremene pojave u scenskom dizajnu. Studenti će takođe biti osposoblјeni za verbalnu i pisanu analizu i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Libreto
 • Šta sve prethodi gotovoj plesnoj predstavi? Iz čega ona nastaje i koji su njeni sastavni delovi? Od čega početi kada se stvara plesna predsatava? Predmet Libreto je jednosemestralni stručni kurs koji daje odgovore na ova pitanja, kao i mnoga druga koja se tiču strukture i izgradnje nove predstave. Kroz osnovne gradivne jedinice režije, dramaturgije, muzičke dramaturgije, muzikologije i istorije baleta studenti dobijaju alat kojim će samostalno moći da izgrade svoju predstvu. Kao osnovni kostur se postavlja librero, sve njegove zakonitosti, ali i kontroverze.
 • Završni rad
 • Master studije
  Umetnička igra - Dramske i audiovizuelne umetnosti
  I godina
 • Metode umetničkoistraživačkog rada
 • Umetnička igra 1
 • Koncepcija umetničkog dela
 • Sticanje znanja i veština u polјu idejnog zamišlјanja umetničkog dela, razmatranja višekanalnog izraza jedne ideje, idejne kompleksnosti i višeznačnosti. Osnove predmeta počivaju na istraživanju modela i uzročno posledičnih veza u procesu zamišlјanja umetničkog dela-projekta, odabiru pravog izraza, njegovom rukovođenju i praćenju kao i dovođenja istog u pripremnu ravan pred realizaciju-produkciju. Studenti će nakon pohađanja predmeta Koncepcija umetničkog dela biti osposoblјeni da samostalno rasuđuju u izboru i kanalisanju svojih umetničkih zamisli, kao i da obrazuju sopstvene modele kojima će rukovoditi svoje projekte i pripremati ih za realizaciju-produkciju.
 • Umetnička igra 2
 • Produkcija umetničkog dela
 • Media lab - ples
 • Media lab - drama
 • Glavni fokus ovog predmeta je na procesu „divajzinga“ pri kreiranju dela-kako krenuti od teme koja će se razviti u predložak za dramsku, plesnu predstavu, performans ili instalaciju. Tokom senestra radiće se na bazičnim principima scenskog prisustva izvođača i osnovnim mehanizmima režije/koreografije: centriranje teme, ideje, događaja, priče, linije sukoba-analiza praktičnih primer,tretmanu tela u prostoru-od fizičke akcije do fizičke partiture,tretmanu glasa- glas kao nosilac značenja teksta i kao nosilac energije u prostoru,tretmanu prostora u promišljanju predstave kao i analiziranje primera iz svetske prakse.
 • Umetnička igra 3
 • II godina
 • Improvizacija
 • Tokom jednog semestra studenti će istraživati osnovne pojmove improvizacije, načine improvizovanja , kao i praktičnu primenu improvizacije pri kreiranju originalnog dela.Nastava će se odvijati teorijski i praktično, da bi studenti stekli konretan uvid u veštinu i umetnost improvizacije.
 • Baletska metodika
 • Umetnička igra 4
 • Savremene scenske tehnologije
 • Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz proučavanje razvoja scenskih tehničkih i tehnoloških sredstava u oblasti savremenih izvođačih umetnosti. Kroz teorijski i praktičan rad, studenti su osposobljeni za samostalno razmatranje teorije i praktične upotrebe scenske tehnike i tehnologije kao i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Media lab – Konceptualna umetnost
 • Cilј predmeta je razumevanje prirode konceptualne umetnosti, definisanje i razjašnjavanje njenog značenja, smisla i funkcija u istorijskom i savremenom kontekstu. Kroz teorijski i praktičan rad, studenti će se baviti nastajanjem umetničkog rada koji za cilј ima transformaciju likovno- oblikovnog rada u intelektualni, egzistencijalni i istraživački rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Konceptualna umetnost biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim umetnostima, kroz primenu istraživanja funkcija, značenja i načina upotrebe umetničkih postupaka kojima će svoj umetnički rad pojmovno razvijati kroz specifične medije i oblike izražavanja (fotografija, video, performans, slikarstvo, skulptura, ambijentalna instalacija...).
 • Media lab – Digitalna umetnost
 • Sinergija i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
 • Izborni blok: Umetnička igra 5 / Baletska metodika 2 / Koreografija
 • U zavisnosti od toga za koje usmerenje izaberete u okviru vašeg master programa birate jedan od tri ponuđena predmeta.
 • Završni rad
 • Studije plesnog performansa IUI Transition dance company
  I godina
 • Metode umetničkoistraživačkog rada
 • Umetnička igra 1
 • Koncepcija umetničkog dela
 • Sticanje znanja i veština u polјu idejnog zamišlјanja umetničkog dela, razmatranja višekanalnog izraza jedne ideje, idejne kompleksnosti i višeznačnosti. Osnove predmeta počivaju na istraživanju modela i uzročno posledičnih veza u procesu zamišlјanja umetničkog dela-projekta, odabiru pravog izraza, njegovom rukovođenju i praćenju kao i dovođenja istog u pripremnu ravan pred realizaciju-produkciju. Studenti će nakon pohađanja predmeta Koncepcija umetničkog dela biti osposoblјeni da samostalno rasuđuju u izboru i kanalisanju svojih umetničkih zamisli, kao i da obrazuju sopstvene modele kojima će rukovoditi svoje projekte i pripremati ih za realizaciju-produkciju.
 • Umetnička igra 2
 • Produkcija umetničkog dela
 • Media lab - ples
 • Media lab - drama
 • Glavni fokus ovog predmeta je na procesu „divajzinga“ pri kreiranju dela-kako krenuti od teme koja će se razviti u predložak za dramsku, plesnu predstavu, performans ili instalaciju. Tokom senestra radiće se na bazičnim principima scenskog prisustva izvođača i osnovnim mehanizmima režije/koreografije: centriranje teme, ideje, događaja, priče, linije sukoba-analiza praktičnih primer,tretmanu tela u prostoru-od fizičke akcije do fizičke partiture,tretmanu glasa- glas kao nosilac značenja teksta i kao nosilac energije u prostoru,tretmanu prostora u promišljanju predstave kao i analiziranje primera iz svetske prakse.
 • Umetnička igra 3
 • II godina
 • Improvizacija
 • Tokom jednog semestra studenti će istraživati osnovne pojmove improvizacije, načine improvizovanja , kao i praktičnu primenu improvizacije pri kreiranju originalnog dela.Nastava će se odvijati teorijski i praktično, da bi studenti stekli konretan uvid u veštinu i umetnost improvizacije.
 • Baletska metodika
 • Umetnička igra 4
 • Savremene scenske tehnologije
 • Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz proučavanje razvoja scenskih tehničkih i tehnoloških sredstava u oblasti savremenih izvođačih umetnosti. Kroz teorijski i praktičan rad, studenti su osposobljeni za samostalno razmatranje teorije i praktične upotrebe scenske tehnike i tehnologije kao i tumačenje savremenih scenografskih dela u svim oblastima izvođačkih umetnosti.
 • Media lab – Konceptualna umetnost
 • Cilј predmeta je razumevanje prirode konceptualne umetnosti, definisanje i razjašnjavanje njenog značenja, smisla i funkcija u istorijskom i savremenom kontekstu. Kroz teorijski i praktičan rad, studenti će se baviti nastajanjem umetničkog rada koji za cilј ima transformaciju likovno- oblikovnog rada u intelektualni, egzistencijalni i istraživački rad. Studenti će nakon pohađanja predmeta Konceptualna umetnost biti osposoblјeni da kritički sagledaju različite vidove umetničkih istraživanja u savremenim umetnostima, kroz primenu istraživanja funkcija, značenja i načina upotrebe umetničkih postupaka kojima će svoj umetnički rad pojmovno razvijati kroz specifične medije i oblike izražavanja (fotografija, video, performans, slikarstvo, skulptura, ambijentalna instalacija...).
 • Media lab – Digitalna umetnost
 • Sinergija i transformacije
 • Predmet Sinergije i transformacije neguje istraživački pristup u izvođačkim umetnostima koji osposoblјava studente da formulišu i obrazlože svoje ideje u procesu kolaboracije. Cilј ovog predmeta je podsticanje studenata da se upuste u rizik ostvarivanja eksperimenta, domišlјanje ideje i korišćenje raznolikih umetničkih disciplina i tehnika kroz vizuelnu umetnost, umetničku igra, literaturu... Osposoblјenost studenta da kritički i objektivno sagleda sopstveno delo i druga dela, planira i realizuje kreativni proces, kao i da prepoznaje potencijalne metode za unapređivanje dela.
 • Umetnička igra 5
 • Završni rad
 • Doktorske studije
  I godina
 • Metode umetničko istraživačkog rada
 • Studijsko-istraživački rad 1
 • Umetnička igra 1
 • Performans i instalacije 1
 • Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz praktičan, istraživački i teorijski rad koji se sastoji u obrađivanju različitih oblasti performansa od istorijskih avangardnih performansa do savremenih umetničkih praksi. Predavanja podrazumevaju kompleksne kreativne umetničke kolaboracije kroz usvajanje različitih oblasti delovanja performans praksi koje podrazumevaju integrisanje savremenih vizuelnih medija u izvođenju. Tokom semestra studenti prezentuju svoj rad kroz samostalne i grupne projekte.
 • Izborni blok 1: Istraživački teatar / Teorija umetnosti
 • Istraživački teatar: Cilj predmeta je da studenti ovladaju znanjem o dramskoj, plesnoj i operskoj režiji kako bi mogli da u svojoj umetničkoj praksi igraju i režiraju u dramskom i plesnom teatru, kao i da samostalno, kao reditelji i koreografi rade sa glumcima, muzičarima i igračima. Teoretski deo: istorija modernog teatra , plesnog teatra i plesa;primeri iz prakse. Praktični:različite polazne tačke za kreiranje dela koristeći istraživački postupak- izbor izvora, istraživanje različitih elemenata vezanih za izvor, rad na koncepciji dela, centriranje i određivanje teme i ideje, rad sa vizuelnim elementima, praktičan rad tokom proba, realizacija projekta u potpunosti. Teorija umetnosti:
 • Izborni blok 2: Media lab digitalna umetnost / Primenjena dramaturgija
 • Izborni blok 3: Sinergije i transformacije 1 / Koreografija 1
 • Sinergije i transformacije 1: Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz istraživački rad koji podrazumeva kreativne procese razvijanje ideje, razumevanje, planiranje i pronalaženje adekvatnog medija izvođenja u istraživačkom procesu. Predavanja podrazumevaju kompleksne kreativne umetničke saradnje, različite teatarske laboratorije kao i integrisanje savremenih vizuelnih medija u izvođenju. Studenti prezentuju svoj rad kroz samostalne i grupne projekte. Koreografija 1:
 • Studijsko-istraživački rad 2
 • II godina
 • Izborni blok 4: Koncepcija umetničkog dela / Produkcija umetničkog dela
 • Koncepcija umetničkog dela: Predmet obuhvata: Značenje pojma umetničkog istraživanja; Faze umetničkog rada: ideja, koncept, planiranje procesa, stvaranje dela; Aspekte umetničkog istraživanja: socijalno-politički i istorijski, psihološki (percepcija, recepcija, igra...) interkulturalni, intertekstualni, interdisciplinarni, formalno-strukturalni, tehnološki pa se samim tim i teme paralelno sagledavaju iz uglova različitih umetnosti. Produkcija umetničkog dela:
 • Umetnička igra 2
 • Izborni blok 5: Media lab konceptualna umetnost / Režija baleta u operi
 • Media lab konceptualna umetnost: Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz praktičan i istraživački rad koji se sastoji u formulisanju pojedinačnog koncepta studenata kroz razmatranje različitih umetničkih formulacija konceptualne umetnosti kroz: Istorijske avangarde, neoavangarde, konceptualnu, postkonceptualnu i neokonceptualnu umetnost, kao i teorijsku konceptualnu umetnost i različite teorije koje su uticale na njen razvoj. Predavanja podrazumevaju kompleksne kreativne umetničke kolaboracije i različite umetničke eksperimente koji podrazumevaju integrisanje savremenih vizuelnih medija u izvođenju. Tokom semestra studenti prezentuju svoj rad kroz samostalne i grupne projekte. Režija baleta u operi:
 • Performans i instalacije 2
 • Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz praktičan, istraživački i teorijski rad koji se sastoji u obrađivanju različitih oblasti performansa od istorijskih avangardnih performansa do savremenih umetničkih praksi. Predavanja podrazumevaju kompleksne kreativne umetničke kolaboracije kroz usvajanje različitih oblasti delovanja performans praksi koje podrazumevaju integrisanje savremenih vizuelnih medija u izvođenju. Tokom semestra studenti prezentuju svoj rad kroz samostalne i grupne projekte.
 • Tehnike pisanja teorijsko umetničkog rada
 • Izborni blok 6: Sinergije i transformacije 2 / Koreografija 2
 • Sinergije i transformacije 2: Kurikulum predmeta se ostvaruje kroz istraživački rad koji podrazumeva kreativne procese razvijanje ideje, razumevanje, planiranje i pronalaženje adekvatnog medija izvođenja u istraživačkom procesu. Predavanja podrazumevaju kompleksne kreativne umetničke saradnje, različite teatarske laboratorije kao i integrisanje savremenih vizuelnih medija u izvođenju. Studenti prezentuju svoj rad kroz samostalne i grupne projekte. Koreografija 2:
 • Priprema doktorskog umetničkog projekta
 • Studijsko-istraživački rad 3